ZnO/ZnS core-shell nanostructures for hydrogen gas sensing performances

Yu Sheng Tsai, Tsung Wei Chou, Chun Yu Xu, Wen Chang Huang, Chia Feng Lin, Yew-Chuhg Wu, Yung Sen Lin, Hsiang Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ZnO/ZnS core-shell nanostructures for hydrogen gas sensing performances」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science