Zhang-Rice singlets state formed by two-step oxidation for triggering water oxidation under operando conditions

Chun Kuo Peng, Yu Chang Lin, Chao Lung Chiang, Zhengxin Qian, Yu Cheng Huang, Chung Li Dong, Jian Feng Li*, Chien Te Chen, Zhiwei Hu*, San Yuan Chen*, Yan Gu Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Zhang-Rice singlets state formed by two-step oxidation for triggering water oxidation under operando conditions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds