Whole-genome-sequence-based characterization of an NDM-5-producing uropathogenic Escherichia coli EC1390

Tran Thi Dieu Thuy, Hsu Feng Lu, Pei Yun Kuo, Wei Hung Lin, Tzu Ping Lin, Yi Tzu Lee, Tran Thi Thuy Duong, Ming Cheng Wang, Yi Hong Lee, Li Li Wen, Yu Chen Chen, Cheng Yen Kao*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Whole-genome-sequence-based characterization of an NDM-5-producing uropathogenic Escherichia coli EC1390」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences