Weekly 24-Hour Infusion of High-dose 5-Fluorouracil and Leucovorin in Patients with Advanced Colorectal Cancer: Taiwan Experience

Wei Shu Wang*, Po Min Chen, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Chueh Chuan Yen, Frank S. Fan, Ruey Kuen Hsieh

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Weekly 24-Hour Infusion of High-dose 5-Fluorouracil and Leucovorin in Patients with Advanced Colorectal Cancer: Taiwan Experience」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences