WAKE-mediated modulation of cVA perception via a hierarchical neuro-endocrine axis in Drosophila male-male courtship behaviour

Shiu Ling Chen, Bo Ting Liu, Wang Pao Lee, Sin Bo Liao, Yao Bang Deng, Chia Lin Wu, Shuk Man Ho, Bing Xian Shen, Guan Hock Khoo, Wei Chiang Shiu, Chih Hsuan Chang, Hui Wen Shih, Jung Kun Wen, Tsuo Hung Lan, Chih Chien Lin, Yu Chen Tsai, Huey Fen Tzeng*, Tsai Feng Fu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「WAKE-mediated modulation of cVA perception via a hierarchical neuro-endocrine axis in Drosophila male-male courtship behaviour」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy