Verifying complete obliteration of carotid artery-cavernous sinus fistula: Role of color Doppler ultrasonography

Hong Jen Chiou, Yi Hong Chou*, Wan Yuo Guo, Michael Mu Huo Teng, Chung Chuan Hsu, Chui Mei Tiu, Jiing Feng Lirng, Chao Bao Luo, Cheng Ying Shiau, David Hung Chi Pan

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Verifying complete obliteration of carotid artery-cavernous sinus fistula: Role of color Doppler ultrasonography」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences