Utilizing internal resonant scattering to improve photoluminescence energy outcoupling of CsPbBr3/Cs4PbBr6 perovskite phosphor

Zong Tao Li, Bo Jia Li, Jia Sheng Li*, Cun Jiang Song, Xin Rui Ding, Hai Long Yuan, Bin Hai Yu, Yong Tang, Jian Zhen Ou, Romain Gautier, Hong Lei Ji, Hao Chung Kuo

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Utilizing internal resonant scattering to improve photoluminescence energy outcoupling of CsPbBr3/Cs4PbBr6 perovskite phosphor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds