Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study

Wei Sheng Huang, Ya Mei Bai, Ju Wei Hsu, Kai Lin Huang, Chia Fen Tsai, Tung Ping Su, Cheng Ta Li, Wei Chen Lin, Shih Jen Tsai, Tai Long Pan, Tzeng Ji Chen, Mu Hong Chen

研究成果: Letter同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)62-64
頁數3
期刊Psychotherapy and Psychosomatics
87
發行號1
DOIs
出版狀態Published - 1 1月 2018

引用此