Underweight as a risk factor of mortality in patients with newly diagnosed multiple myeloma

Chun Kuang Tsai, Chiu Mei Yeh, Te Lin Hsu, Chia Ju Li, Chian Tin, Liang Tsai Hsiao, Yao Chung Liu, Hao Yuan Wang, Po Shen Ko, Po Min Chen, Jin Hwang Liu, Jyh Pyng Gau, Chia Jen Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Underweight as a risk factor of mortality in patients with newly diagnosed multiple myeloma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences