Ultrahigh-Density 256-Channel Neural Sensing Microsystem Using TSV-Embedded Neural Probes

Yu Chieh Huang, Po-Tsang Huang, Shang Lin Wu, Yu Chen Hu, Yan Huei You, Jr Ming Chen, Yan Yu Huang, Hsiao Chun Chang, Yen Han Lin, Jeng-Ren Duann, Tzai-Wen Chiu, Wei Hwang, Kuan-Neng Chen, Ching-Te Chuang, Jin-Chern Chiou

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ultrahigh-Density 256-Channel Neural Sensing Microsystem Using TSV-Embedded Neural Probes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science