Ultrafast dynamics of the Mn d-d transition on hexagonal HoMnO3

H. C. Shih, T. H. Lin, C. C. Hsieh, J. M. Lee, Chih-Wei Luo, Jiunn-Yuan Lin, M. Uen, Jenh-Yih Juang, Kaung-Hsiung Wu, J. M. Chen

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Ultrafast dynamics of the Mn d-d transition on hexagonal HoMnO3」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy