Tunable photoelectrochemical performance of Au/BiFeO3 heterostructure

Yen Lin Huang, Wei Sea Chang, Chien Van Nguyen, Heng Jui Liu, Kai An Tsai, Jhih Wei Chen, Ho Hung Kuo, Wen Yen Tzeng, Yi Chun Chen, Chung Lin Wu, Chih Wei Luo, Yung Jung Hsu, Ying Hao Chu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

75 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tunable photoelectrochemical performance of Au/BiFeO3 heterostructure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science

Engineering