Tumor marker CEA in monitoring of response to tegafur-uracil and folinic acid in patients with metastatic colorectal cancer

Wei Shu Wang, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chueh Chuan Yen, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Shung Haur Yang, Huann Sheng Wang, Po Min Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tumor marker CEA in monitoring of response to tegafur-uracil and folinic acid in patients with metastatic colorectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences