Transcriptome landscape reveals the chronic inflammatory response in kidneys affected by the combinatory effect of leptospirosis and nephrotoxic injury

Li Fang Chou, Chih Wei Huang, Huang Yu Yang, Ya Chung Tian, Ming Yang Chang, Cheng Chieh Hung, Kuan Hsing Chen, Shen Hsing Hsu, Chung Ying Tsai, Yi Ching Ko, Ting Wen Chen*, Chih Wei Yang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Transcriptome landscape reveals the chronic inflammatory response in kidneys affected by the combinatory effect of leptospirosis and nephrotoxic injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences