Thz generation and detection on dirac fermions in topological insulators

Chih Wei Luo*, Hsueh Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn Yuan Lin, Kaung-Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng Maw Cheng, Ching Hung Chen, Ku Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng ChouHung Duen Yang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

48 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thz generation and detection on dirac fermions in topological insulators」主題。共同形成了獨特的指紋。