Thz generation and detection on dirac fermions in topological insulators

Chih Wei Luo*, Hsueh Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn Yuan Lin, Kaung-Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng Maw Cheng, Ching Hung Chen, Ku Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng ChouHung Duen Yang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

52 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)804-808
頁數5
期刊Advanced Optical Materials
1
發行號11
DOIs
出版狀態Published - 11月 2013

引用此