The Use of Neuroimaging for Predicting Sumatriptan Treatment Response in Patients With Migraine

Jr Wei Wu, Pi Yi Lai, Yung Lin Chen, Yen Feng Wang, Jiing Feng Lirng, Shu Ting Chen, Kuan Lin Lai, Wei Ta Chen, Yu Te Wu, Shuu Jiun Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Use of Neuroimaging for Predicting Sumatriptan Treatment Response in Patients With Migraine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences