The important role of pulmonary vein carina ablation as an adjunct to circumferential pulmonary vein isolation

Ameya R. Udyavar, Shih Lin Chang, Ching Tai Tai, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Ta Chuan Tuan, Hsuan Ming Tsao, Ming Hsiung Hsieh, Yu Feng Hu, Shuo Ju Chiang, Yi Jen Chen, Wanwarang Wongcharoen, Satoshi Higa, Kwo Chang Ueng, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The important role of pulmonary vein carina ablation as an adjunct to circumferential pulmonary vein isolation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences