The genetic polymorphisms of POU5F1 gene are associated with psoriasis vulgaris in Chinese

Yun Ting Chang*, Chih Yi Hsu, Chan Te Chou, Ming Wei Lin, Yu Ming Shiao, Chang Youh Tsai, Chia Wen Yu, Jen Jen Shiue, Yu Fen Lee, Cheng Hung Huang, Chih Chiang Chen, Ding Dar Lee, Wen Jen Wang, Han Nan Liu, Shih Feng Tsai

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)153-156
頁數4
期刊Journal of Dermatological Science
46
發行號2
DOIs
出版狀態Published - 5月 2007

引用此