The association between atrium electromechanical interval and pericardial fat

Tze Fan Chao, Yau Huei Lai, Chun Ho Yun, Chih Hsuan Yen, Kang Ling Wang, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Chung Lieh Hung, Jen Yuan Kuo, Hung I. Yeh, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The association between atrium electromechanical interval and pericardial fat」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences