The assessment of anticoagulant activity to predict bleeding outcome in atrial fibrillation patients receiving dabigatran etexilate

Yao Ting Chang, Yu Feng Hu, Jo Nan Liao, Chang Ming Chern, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Cheng Hsueh Wu, Shih Hsien Sung, Kang Ling Wang, Tse Min Lu, Tze Fan Chao, Li Wei Lo, Li Chi Hsu, Chih Ping Chung, Peter M.H. Chang, Wei Hsuan Hsu, Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The assessment of anticoagulant activity to predict bleeding outcome in atrial fibrillation patients receiving dabigatran etexilate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences