Ternary Alloys Enable Efficient Production of Methoxylated Chemicals via Selective Electrocatalytic Hydrogenation of Lignin Monomers

Tao Peng, Taotao Zhuang, Yu Yan, Jin Qian, Graham R. Dick, Jean Behaghel De Bueren, Sung Fu Hung, Yun Zhang, Ziyun Wang, Joshua Wicks, F. Pelayo Garcia De Arquer, Jehad Abed, Ning Wang, Armin Sedighian Rasouli, Geonhui Lee, Miao Wang, Daping He, Zhe Wang, Zhixiu Liang, Liang SongXue Wang, Bin Chen, Adnan Ozden, Yanwei Lum, Wan Ru Leow, Mingchuan Luo, Debora Motta Meira, Alexander H. Ip, Jeremy S. Luterbacher, Wei Zhao, Edward H. Sargent*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ternary Alloys Enable Efficient Production of Methoxylated Chemicals via Selective Electrocatalytic Hydrogenation of Lignin Monomers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds