Temsirolimus enhances the efficacy of cetuximab in colon cancer through a CIP2A-dependent mechanism

Hsei Wei Wang, Shung Haur Yang, Guan Da Huang, Jen Kou Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kai Jiang, Yuan Tzu Lan, Chun Chi Lin, Wei Lun Hwang, Cheng Hwai Tzeng, Anna Fen Yau Li, Chueh Chuan Yen, Hao Wei Teng*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Temsirolimus enhances the efficacy of cetuximab in colon cancer through a CIP2A-dependent mechanism」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences