Targeting non-muscle myosin II promotes corneal endothelial migration through regulating lamellipodial dynamics

Wei Ting Ho, Jung Shen Chang, San Fang Chou, Wei Lun Hwang, Po Jen Shih, Shu Wen Chang, Muh Hwa Yang, Tzuu Shuh Jou*, I. Jong Wang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Targeting non-muscle myosin II promotes corneal endothelial migration through regulating lamellipodial dynamics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds