Susceptible genes of restless legs syndrome in migraine

Jong Ling Fuh, Ming Yi Chung, Shu Chih Yao, Ping Kun Chen, Yi Chu Liao, Chia Lin Hsu, Po Jen Wang, Yen Feng Wang, Shih Pin Chen, Cathy S.J. Fann, Lung Sen Kao*, Shuu Jiun Wang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Susceptible genes of restless legs syndrome in migraine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences