Surface Al-doping for compromise between facilitating oxygen redox and enhancing structural stability of Li-rich layered oxide

Shuwei Li, Lu Yang, Zepeng Liu, Chu Zhang, Xi Shen, Yurui Gao, Qingyu Kong, Zhiwei Hu, Chang Yang Kuo, Hong Ji Lin, Chien Te Chen, Yuan Yang, Jun Ma, Zilin Hu, Xuefeng Wang*, Richeng Yu, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)356-363
頁數8
期刊Energy Storage Materials
55
DOIs
出版狀態Published - 1月 2023

引用此