Study of High Polarized Nanostructure Light-Emitting Diode

Kuo Hsiung Chu, Jo Hsiang Chen, Kuo Bin Hong, Yu Ming Huang, Shih Wen Chiu, Fu Yao Ke, Chia Wei Sun, Tsung Sheng Kao, Chin Wei Sher*, Hao Chung Kuo

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Study of High Polarized Nanostructure Light-Emitting Diode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy