Structured Semiconductor Interfaces: Active Functionality on Light Manipulation

Yao-Wei Huang*, He-Xiu Xu, Shang Sun, Yunkai Wu, Zhuo Wang, Shumin Xiao, Wei Xiang Jiang, Tie Jun Cui, Din Ping Tsai, Cheng-Wei Qiu*

*此作品的通信作者

研究成果: Review article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Structured Semiconductor Interfaces: Active Functionality on Light Manipulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science