Statins and the risk of dementia in patients with atrial fibrillation: A nationwide population-based cohort study

Tze Fan Chao, Chia Jen Liu, Su Jung Chen, Kang Ling Wang, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tzeng-Ji Chen, Gregory Y.H. Lip, Chern En Chiang*, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Statins and the risk of dementia in patients with atrial fibrillation: A nationwide population-based cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences