Stabilizing ferroelectric domain switching of hafnium aluminum oxide using metal nitride electrode engineering

Chien Liu, Yi Chun Tung, Chih Yang Tseng, Wei Chun Wang, Hsuan Han Chen, Tsung Ming Lee, Wu Ching Chou, Zhi Wei Zheng, Chun Hu Cheng, Hsiao Hsuan Hsu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stabilizing ferroelectric domain switching of hafnium aluminum oxide using metal nitride electrode engineering」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science