Sinus Node Dysfunction after Successful Atrial Flutter Ablation during Follow-Up: Clinical Characteristics and Predictors

Guan Yi Li, Fa Po Chung*, Tze Fan Chao, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Ting Yung Chang, Ling Kuo, Cheng I. Wu, Chih Min Liu, Shin Huei Liu, Wen Han Cheng, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Sinus Node Dysfunction after Successful Atrial Flutter Ablation during Follow-Up: Clinical Characteristics and Predictors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences