Significance of Kynurenine 3-Monooxygenase Expression in Colorectal Cancer

Chun Yu Liu, Tzu Ting Huang, Ji Lin Chen, Pei Yi Chu, Chia Han Lee, Hsin Chen Lee, Yu Hsuan Lee, Yuan Ya Chang, Shung Haur Yang, Jeng Kai Jiang, Wei Shone Chen, Yee Chao, Hao Wei Teng*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Significance of Kynurenine 3-Monooxygenase Expression in Colorectal Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences