Serotonin receptor htr6-mediated mtorc1 signaling regulates dietary restriction–induced memory enhancement

Ling Ling Teng, Guan Ling Lu, Lih Chu Chiou, Wei Sheng Lin, Ya Yun Cheng, Tai En Hsueh, Yi Ching Huang, Nai Hsuan Hwang, Jin Wei Yeh, Ruey Ming Liao, Shou Zen Fan, Jui Hung Yen, Tsai Feng Fu, Ting Fen Tsai, Ming Shiang Wu, Pei Yu Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Serotonin receptor htr6-mediated mtorc1 signaling regulates dietary restriction–induced memory enhancement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology