Semiconducting polymer dots with monofunctional groups

Fangmao Ye, Changfeng Wu, Wei Sun, Jiangbo Yu, Xuanjun Zhang, Yu Rong, Yue Zhang, I. Che Wu, Yang-Hsiang Chan, Daniel T. Chiu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Semiconducting polymer dots with monofunctional groups」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds