Secondary primary malignancy risk in patients with ovarian cancer in Taiwan: A nationwide population-based study

Yi Ping Hung, Chia Jen Liu, Yu Wen Hu, Min Huang Chen, Chun Pin Li, Chiu Mei Yeh, Tzeon Jye Chiou, Tzeng Ji Chen, Muh Hwa Yang, Yee Chao*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Secondary primary malignancy risk in patients with ovarian cancer in Taiwan: A nationwide population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences