Rule-based optical character recognition for serial number on Renminbi banknote

Yu Shiuan Tsai, Yi Yu Hsieh, Chih Hui Ho, Ya Ching Chang, Yao Yuan Chang, Heng Jyun Lin, Han Yang Wang, Yu Chen Chou, Jen-Hui Chuang

  研究成果: Conference article同行評審

  2 引文 斯高帕斯(Scopus)

  指紋

  深入研究「Rule-based optical character recognition for serial number on Renminbi banknote」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Physics & Astronomy

  Engineering & Materials Science