Room-temperature ferromagnetism in carbon- and nitrogen-doped rutile TiO2

Jia Bin Wang, Kuei Ching Wu, Jyun Wei Mi, Chih-Wei Luo, Kaung-Hsiung Wu, Tzeng Ming Uen, Jiunn-Yuan Lin, Jenh-Yih Juang, Shiu Jen Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Room-temperature ferromagnetism in carbon- and nitrogen-doped rutile TiO2」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds