Room-Temperature Ferroelectricity in Hexagonally Layered α-In2Se3 Nanoflakes down to the Monolayer Limit

Fei Xue*, Weijin Hu, Ko Chun Lee, Li Syuan Lu, Junwei Zhang, Hao Ling Tang, Ali Han, Wei Ting Hsu, Shaobo Tu, Wen-Hao Chang, Chen Hsin Lien, Jr Hau He, Zhidong Zhang, Lain Jong Li, Xixiang Zhang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

245 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Room-Temperature Ferroelectricity in Hexagonally Layered α-In2Se3 Nanoflakes down to the Monolayer Limit」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy