Risk stratification of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy based on signal averaged electrocardiograms

Ying Chieh Liao, Yenn Jiang Lin, Fa Po Chung, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Tze Fan Chao, Eric Chung, Ta Chuan Tuan, Jin Long Huang*, Jo Nan Liao, Yun Yu Chen, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk stratification of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy based on signal averaged electrocardiograms」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences