Risk of stroke in patients with short-run atrial tachyarrhythmia

Shinya Yamada, Chin Yu Lin, Shih Lin Chang*, Tze Fan Chao, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Fa Po Chung, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Abigail Louise D. Te, Yao Ting Chang, Ting Yung Chang, Cheng I. Wu, Satoshi Higa, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk of stroke in patients with short-run atrial tachyarrhythmia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences