Reply to “Use DN4-T to rule out non-neuropathic pain”

Yen Feng Wang, Chih Chao Yang, Long Sun Ro, Yu Chuan Tsai, Kon Ping Lin, Wei Zen Sun, Wei Tse Fang, Shuu Jiun Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

原文English
頁(從 - 到)511
頁數1
期刊Journal of the Chinese Medical Association
83
發行號5
DOIs
出版狀態Published - 5月 2020

引用此