Reduced global longitudinal strain as a marker for early detection of Fabry cardiomyopathy

Dai Yin Lu, Wei Ming Huang, Wei Ting Wang, Sheng Che Hung, Shih Hsien Sung, Chen Huan Chen, Yu Jou Yang, Dau Ming Niu, Wen Chung Yu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Reduced global longitudinal strain as a marker for early detection of Fabry cardiomyopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences