Rear interface engineering of hybrid organicsilicon nanowire solar cells via blade coating

Yi Chun Lai, Yu Fan Chang, Pei Ting Tsai, Jan Kai Chang, Wei Hsuan Tseng, Yi Cheng Lin, Chu Yen Hsiao, Hsiao-Wen Zan, Chih I. Wu, Gou Chung Chi, Hsin-Fei Meng, Pei-Chen Yu

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rear interface engineering of hybrid organicsilicon nanowire solar cells via blade coating」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science

Engineering