Programmable redox state of the nickel ion chain in DNA

Hsueh Liang Chu, Shao Chien Chiu, Ching Feng Sung, Wellen Tseng, Yu Chuan Chang, Wen-Bin Jian*, Yu-Chang Chen, Chiun-Jye Yuan, Hsing Yuan Li, Frank X. Gu, Massimiliano Di Ventra, Chia-Ching Chang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Programmable redox state of the nickel ion chain in DNA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy