Prognostic significance of premature atrial complexes burden in prediction of long-term outcome

Chin Yu Lin, Yenn Jiang Lin, Yun Yu Chen, Shih Lin Chang*, Li Wei Lo, Tze Fan Chao, Fa Po Chung, Yu Feng Hu, Eric Chong, Hao Min Cheng, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Chuen Wang Chiou, Jin Long Huang, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prognostic significance of premature atrial complexes burden in prediction of long-term outcome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Medicine and Dentistry