Prevalent landscape of tumor genomic alterations of luminal B1 breast cancers using a comprehensive genomic profiling assay in Taiwan

Bo Fang Chen, Yi Fang Tsai, Pei Ju Lien, Yen Shu Lin, Chin Jung Feng, Yen Jen Chen, Han Fang Cheng, Chun Yu Liu, Ta Chung Chao, Jiun I. Lai, Ling Ming Tseng*, Chi Cheng Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Prevalent landscape of tumor genomic alterations of luminal B1 breast cancers using a comprehensive genomic profiling assay in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences