Prevalence of atopic dermatitis, allergic rhinitis and asthma in Taiwan: A national study 2000 to 2007

Chian Yaw Hwang, Yi Ju Chen, Ming Wei Lin, Tzeng Ji Chen, Szu Ying Chu, Chih Chiang Chen, Ding Dar Lee, Yun Ting Chang, Wen Jen Wang, Han Nan Liu

研究成果: Article同行評審

153 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prevalence of atopic dermatitis, allergic rhinitis and asthma in Taiwan: A national study 2000 to 2007」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences