Predictors of a Minimal Clinically Important Difference Following Omalizumab Treatment in Adult Patients With Severe Allergic Asthma

Wei Chang Huang, Pin Kuei Fu, Ming Cheng Chan, Chun Shih Chin, Wen Nan Huang, Kuo Lung Lai, Jiun Long Wang, Wei Ting Hung, Yi Da Wu, Chia Wei Hsieh, Ming Feng Wu, Yi Hsing Chen, Jeng Yuan Hsu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Predictors of a Minimal Clinically Important Difference Following Omalizumab Treatment in Adult Patients With Severe Allergic Asthma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences