Predicting the Origin of Ventricular Arrhythmia Using Acoustic Cardiography

Chin Yu Lin, Shih Lin Chang*, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Tze Fan Chao, Fa Po Chung, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Yao Ting Chang, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Hao Min Cheng, Shih Hsien Sung, Ling Kuo, Hsing Yuan Li, Ting Yung Chang, Hoang Quang Minh, Simon Salim, Ting Chung HuangShih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Predicting the Origin of Ventricular Arrhythmia Using Acoustic Cardiography」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences