Possible absence of critical thickness and size effect in ultrathin perovskite ferroelectric films

Peng Gao, Zhangyuan Zhang, Mingqiang Li, Ryo Ishikawa, Bin Feng, Heng Jui Liu, Yen Lin Huang, Naoya Shibata, Xiumei Ma, Shulin Chen, Jingmin Zhang, Kaihui Liu, En Ge Wang, Dapeng Yu, Lei Liao, Ying Hao Chu, Yuichi Ikuhara*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

112 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Possible absence of critical thickness and size effect in ultrathin perovskite ferroelectric films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science

Engineering